неделя, 29 ноември 2009 г.

ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

ПРИЕМ НА АСИСТЕНТ 2008

За периода октомври 2008 - юни 2009 ПГЕЕ прие асистент по немски език по Секторна програма Коменски. При нас работи Анита Лаубе като асистент-учител по немски език. Тя провеждаше формални и неформални срещи с ученици и учители, което даде възможност те да получат представа за Германия, да научат много за немската образователна система, за методиката и начина на преподаване чрез пряк контакт с представител на страната. Освен това г-ца Лаубе участваше в превода на документи и сътрудничеше в разработването и реализирането на проекти по европейски програми.
По време на престоя си тя вземаше уроци по български език, а в сътрудничество с доброволеца от Корпуса на мира, който работи в ПГЕЕ, повиши езиковите си компетенции по английски език.

Като резултат от активната работа на асистента в часовете по немски език и организираните в извънучебно време курсове по немски език, нивото на езикови компетенции, както и мотивацията на учениците се повишиха значително.

По време на престоя на асистента и работата и в училището бяха постигнати всички предварително поставени цели.

ВЕЧЕ ТРЕТА ГОДИНА В ПГЕЕ РАБОТИ ДЖЕФ УОРНЕР, ДОБРОВОЛЕЦ ОТ КОРПУСА НА МИРА
“Запитай се не какво може да направи за теб страната ти, а какво ти можеш да направиш за нея.”
Джон Ф. КенедиПрез учебната 2007/2008 г. по съвместен проект на ПГЕЕ и Корпуса на мира пристигна доброволец от Корпуса. Вече трета година Джеф Уорнер преподава английски език, провежда курсове за деца и възрастни в Обединен детски комплекс, гр. Кърджали, и участва в културни и развлекателни мероприятия за деца в града.
Целта на този проект е да се подобрят езиковите умения и комуникативните способности на учениците от ПГЕЕ, а също така чрез съвместно преподаване с учителите по английски език и работа в извънкласни форми и неформални разговори да се подпомогнат езиковите умения на учителите и учениците от ПГЕЕ, да се обменят форми и методи на обучение, идеи за извънкласни форми, свързани с личностното и гражданско развитие на учениците и, не на последно място, да се запознаят учители и ученици с образователната система на САЩ и с американската култура и начин на живот, както и с целите, задачите и дейностите на Корпуса на мира.
На доброволеца е предоставено жилище, което се намира в общежитието на ПГЕЕ, непосредствено до учебния корпус.
В началото на престоя на г-н Уорнер в България му беше осигурен сътрудник, служител в училището, говорещ английски език, който подпомагаше дейностите и интегрирането му в училището и местната общност. Но за удивително кратко време Джеф навлезе в тънкостите на българския език, което му помогна да стане любим учител и да създаде много приятелства.

неделя, 22 ноември 2009 г.

„В МОЕТО УЧИЛИЩЕ – С МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ” ПРОЕКТЪТ, АНГАЖИРАЛ НАЙ-МНОГО УЧАСТНИЦИ ОТ ПГЕЕ


През 2008 година стартира проект „В моето училище - с моите приятели”. Целта на този проект беше да се създаде привлекателен облик на училищния живот и условия за успешна социална реализация на учениците, да им се създаде чувство на принадлежност към училището и неговите традиции и най-вече да се организира свободното им време чрез различни извънкласни и извънучилищни форми на обучение. Даде се възможност за лична изява и развиване на потенциала и таланта на всеки един ученик.
Целите на проекта съответстваха на целите на Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси” и в частност тези на приоритетното направление „Подобряване на достъпа до образование и обучение”. Те бяха насочени към усвояване и използване на знания и умения за повишаване на индивидуалното развитие и растеж на учениците и умения за работа в екип в научните изследвания и иновации. Постигането им направи училищния живот по-богат, пълноценен и привлекателен, осмислящ свободното време на учениците.
По проекта се развиха следните дейности:
• Утвърждаване и осъвременяване на училищните традиции и разработване на система за награждаване и морално стимулиране на изявените ученици. Сформиране на прeдставителен блок на училището.
• Работа на „Младежки мултимедиен център”, която включва издаване на електронен вестник на училището, организиране на тематични фотографски конкурси, изработване на рекламни материали за училището - брошури, видеоклипове, листовки и други.
• Работа на клуб „Млад конструктор”, в който се изработиха три колички, задвижвани от енергоспестяващи източници на енергия, един ветрогенератор, фотоволтаична система и беше изграден велопаркинг пред училище.
Учениците се включиха с огромно желание в осъществяването на този проект: 153 ученици и 20 учители се занимаваха в течение на една учебна година.
По първото направление Разработване на сценарии за честване на национални празници и училищни тържества колегите, които се занимаваха с тази дейност, заедно с представители от ученическия съвет подготвиха сценарии за честване на патронния празник, както и за всички останали училищни празници.
За първи път, което бе много интересно за младежите, се проведе обучение по строева подготовка за представителния блок на училището. След като бяха подбрани участниците, за тях бе изработена униформа, която те получиха от Директора на училището на специално тържество. На униформите е поставена емблема с логото на училището и това на проекта.
На Педагогически съвет официално бе одобрена Системата за награждаване и морално стимулиране на изявени ученици.
В Младежкия мултимедиен център група от 20 ученици работиха по издаването на училищен електронен вестник «Интеграл», от който излезнаха 9 броя, отразяващи както актуални събития от живота на училището и града, така и инициативи от национално ниво.
По това направление работиха и фото- и видеоклуб. Учениците и техните ръководители организираха фотографски изложби на тема тема „Моят град - съвременен европейски град”, “Празниците през моя фотообектив” и „Животът в училище чрез снимки и колажи”. За подготовка на третатата изложба учениците се запознаха с програми за изработване на фотоколажи.
Клуб „е-ТВ” изработи видеофилм, посветен на патронния празник, издаде вестник „ETV”, посветен на 164- годишнината от рождението на Капитан Петко войвода, и обработи анимиран клип за живота на героя.
Интресна за учениците беше и работата по изработването на рекламни материали за училището.Работата в клуб „Млад конструктор” бе разделена на пет групи. Във всяка една от тях учениците се запознаха с използването на алтернативни източници на енергия и възможностите за икономия на електрическа енергия, с нормативната база за енергийна ефективност в България и в Европейския съюз. Те подготвиха модели и макети на :
  •  „Слънчева инсталация”;
  •  „Слънчева кола” (с електрозадвижване и акумулатор);
  •  „Екозвънец”;
  •  „Ветрогенератор”, 
както и помогнаха за изграждането на велопаркинг пред входа на училището.
На 30 май 2009 в двора на училището се проведе състезание между макетите на колички, направени от групите, работещи в клуб „Млад конструктор”. Бяха проведени кръгове за най-бърз и най–издръжлив макет. В края на състезанието беше обявена най–атрактивната количка.
Всички участници в отделните дейности и групи получиха сертификати за участие в проекта.
На 13 и 14 юни 2009 се проведе екскурзия до гр. Варна за поклонение пред гроба на Капитан Петко войвода. В екскурзията се включиха ученици от представителния блок, както и изявени участници от останалите работни групи по проекта. Подборът бе осъществен от ръководителите по предварително подготвени критерии.
Успешното приключване на проекта е крачка към личностното развитие на учениците, той осмисли свободното им време и им даде възможност за натрупване на нови знания и техники, което ги направи по–адаптивни към новостите в образованието им, а в последствие и в професионалната сфера на реализацията им. Участието на учениците в проектните дейности промени представата им за училището и го направи желана територия.четвъртък, 12 ноември 2009 г.

ПГЕЕ и водещи предприятия в Кърджали приключиха успешно проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”По проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ” 60 ученици от 11 и 12 клас на ПГЕЕ работиха в петте най-големи предприятия от област Кърджали: „ГОРУБСО–КЪРДЖАЛИ” АД, „ФОРМОПЛАСТ” АД, “ПНЕВМАТИКА-СЕРТА” АД, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД, ОЦК АД, партньори на професионалната гимназия.
Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта беше постигане на по-високи нива на качество и иновации в професионалното образование и обучение, за конкурентноспособност на европейския пазар и създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса.
В "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД учениците имаха възможност да работят както на съвременна инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди, така и в Електроемонтния цех на предприятието. Запознаха се с ремонта на електрическите двигатели и трансформатори, придобиха необходими за бъдещата им реализация трудови навици и умения.
Във “ФОРМОПЛАСТ” АД учениците усвоиха знания за принципа на действие на съвременни системи за управление на електрическите двигатели и участваха при разглобяване и сглобяване на електрически двигатели и отстраняване на повреди в електронната част.
В „ПНЕВМАТИКА – СЕРТА АД” стажантите от специалност „Промишлена електроника” се запознаха със съвременни стругове с цифрово–програмно управление и участваха в програмирането и настройването на програмните стругове. Изработваха хидравлични и пневматични цилиндри.
Работата на учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството” в „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” е добра основа за бъдещото им реализиране на трудовия пазар. Изграждането на трансформаторни подстанции и полагането на въздушни електропроводни линии допринесе за прилагане на наученото в часовете. Така се изгради тясна връзка между теория и практика.
В ОЦК АД учениците от специалност „Автоматизация на непрекъснати производства” наблюдаваха и ремонтираха съвременни автоматизирани линии за производство на олово, цинк, сплави и химически продукти.
Проведе се конференция за отчитане на работата по проекта и връчване на сертификати за проведеното обучение на учениците.

Проект „Europe inspires!“ по Програма Леонардо да Винчи
В рамките на проект „Europe inspires!“ Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” участва отново като приемаща организация.
Kолективът на ПГЕЕ прие за една седмица Янис Лазовскис, учител в Ogre Vocational Secondary school, Латвия. Съгласно програмата г-н Лазовскис посети часове по специални предмети в нашето училище, както и ВЕЦ - Кърджали и ITW – предприятие за производство на опаковъчни машини. Заедно с групата ученици от Латвия, гостуващи по проект „I know I can I do”, той се наслади на гледката на язовир Кърджали, посети Обсерваторията и Историческия музей. Проведе и кратко обучение по български език. Ползвателят участва в семинар на тема „Партньорство в обучението”, които бе организиран от ПГЕЕ. Целите на посещението на латвийския учител по този проект бяха да се запознае с образователната система в България, с методите и формите на преподаване и използването на медии в образователния процес, както и с някои възпитателни аспекти на преподаването.
С участието си в проекта той натрупа нови знания и умения в своята професионална област, запозна се с различни образователни системи, методи и концепции за преподаване, с културата и бита на друга европейска държава, подобри своите езикови компетенции по български език и създаде лични и професионални контакти с хора от България, с които работят в еднакви професионални области.
Обменът беше успешен и полезен и за двете организации.

За първи път ПГЕЕ - приемаща организация по Програма Леонардо да Винчи

 В рамките на проект „I know I can I do” Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” участва за първи път като приемаща организация, приемайки трима ученици и един учител от Ogre Vocational Secondary school , Латвия, за две седмици през април 2009 година в Кърджали. Съгласно програмата се проведоха посещения на часове по електротехника , електроника и информационни технологии. Учениците от Латвия работиха заедно с българските си домакини в Младежкия мултимедиен център на ПГЕЕ. Те посетиха и водещи предприятия в гр. Кърджали: „Монек юг” АД, ВЕЦ - Кърджали и ITW – предприятие за производство на опаковъчни машини. Интересни за тях бяха и Обсерваторията в Кърджали, както и Историческият музей, църквата „Успение Богородично”, тракийският комплекс „Татул”, археологическият комплекс „Перперикон.
В програмата на латвийските гости бе включено и обучение по български език.
Ползвателите по проекта участваха в семинар на тема „Партньорство в обучението”, който бе организиран от ПГЕЕ. В семинара се включи и група от Франция, за която ПГЕЕ бе приемащ партньор по съпътстваща дейност „eTwinning”. Бяха представени образователните системи на Латвия, Франция и България, както и училищата- партньори.
През периода на престоя бе потигната пълна адаптация на групата към културата и живота в Кърджали. Бяха създадени контакти между българските, латвийските и френските младежи.
В края на престоя ползвателите получиха сетификати за езиково обучение.

вторник, 10 ноември 2009 г.

ОЩЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ЗА 2009 ГОДИНА

ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО В ОБУЧЕНИЕТО”
В началото на април десет учители от ПГЕЕ посетиха град Фритцлар, Германия. Те участваха в работна група с техни колеги от професионално училище ‘’Reichsprasident-Friedrich-Ebert-Schule” по проект “Партньорство в обучението” на програма „Леонардо да Винчи”. В това училище подготвят по професии, аналогични на тези, по които се обучава в ПГЕЕ, което ги прави добър и перспективен партньор. Домакините бяха предвидили разнообразна програма, включваща представяне на професионалното образование в Германия; представяне на системата на професионално образование в България; посещение и обсъждане на учебни занятия по професионално обучение във филиалите на училището във Фритцлар и Хомберг. Фритцлар е малък град в провинция Хесен, недалече от Касел, където се намират заводите на „Фолксфаген”. Там училището разполага с учебен център , който българските учители посетиха.
В резултат на съвместната работа колегите се запознаха подробно с особеностите на дуалната система в професионалното образование- една изключително интересна система , насочена към практическото обучение на учениците.Тя предвижда в рамките на работната седмица обучението да се разделя на две: три дни на работното място в предприятието и два дни в училище или дори четири към един. Системата е ориентирана главно към усвояване на практически умения. Тя предлага и многообразие от програми, в които обучението е две-, три- и четиригодишно в зависимост от целите на учениците. Променя се и съотношението между усвояване на знанията в училище и уменията на работното място , като се дава предимство на практическото обучение. Изпитът по професията се извършва от комисия, сформирана от браншовите камари. След успешното му полагане се издава Сертификат за професионална квалификация с различна степен . Това зависи от програмата, която е избрал ученикът.
Учителите от ПГЕЕ останаха особено впечатлени от университетската система за обучение на преподаватели. Всеизвестна истина е, че Германия е страна, в която правилата се приемат, за да се спазват, а образованието наистина е приоритет в държавната политика. Учителите имат висок социален статус. За да можеш да практикуваш тази професия са необходими пет години университетско обучение и две години стаж в училище. Едва тогава се полага държавен изпит.
Немските партньори по настоящия проект са изказали готовност да продължат обмена на информация и контактите от своя страна и да подготвят ответна визита в нашия град, заради създалите се прекрасни приятелски взаимоотношения.


четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Ден на eTwinning в Кърджали - медиен отзвук

Вестник "Родопи voice"

Вестник "Арда нюз"вторник, 3 ноември 2009 г.

Ден на eTwinning в КърджалиВ рамките на традиционните европейски седмици на e Twinning на 29.10. 2009 г. в Кърджали се проведе съвместо с ЦРЧР ден на e Twinning. Домакин на събитието бе нашето училище. Семинарът се проведе в ОДК и на него присъстваха учители и директори на училища от Кърджали и региона. Събитието откри инж. Петко Кушлев, директор на ПГЕЕ.
e Twinning е част от програмата „Учене през целия живот” на Европейската комисия и предоставя на заетите с възпитанието и обучението на деца и младежи възможност за сътрудничество с колеги от Европа и реализацията на партньорски проекти посредством Интернет и ИКТ.
Пред преподавателите и директори на училища г-н Николай Чеботарев, сътрудник на ЦРЧР, отговарящ за портала eTwinning, демонстрира възможностите на програмата и акцентира върху успешните практики в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”.
От наша страна проектите, по които се работи в нашето училище, представиха инж. Антоанета Сендова и инж. Боряна Андреева. А Георги Димов, Петко Манолов и Георги Христов от 10 б клас разказаха пред участниците във форума за своите впечатления от работата си по проекта „Електричество без граници”, по който миналата година ни гостуваха ученици от Франция. Трите момчета се представиха отлично и предизвикаха аплодисментите на всички присъстващи.
В заключение г-н Кушлев благодари на директорите на училища и на учителите от региона, които се отзоваха на поканата за обучение , като им пожела ползотворна работа и повече хъс в търсенето на партнори и реализирането на проекти - това не е сложно, както са се уверили от нашата практика.
Интересно е да се отбележи, че и трите проекта, реализирани в eTwinning портала са отличени с Национален знак за качество, най-високото отличие на национално ниво. Това са проектите: „Обява за партньорство” 2007, „ИТ в електрочертането” 2007-2009 и „Електричество без граници” 2007-2009.ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" отново с Национален знак за качество


Българо – френски проект „Електричество без граници” – ПГЕЕ партньор по проекта

През 2007/08 година проект „Електричество без граници” по секторната програма Коменски, съпътстваща дейност eTwinning, бе разработен от ученици от 12 клас, специалност „Електрообзавеждане на производството” от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, и ученици от Политехническия лицей „Луис Арман”, Франция. Те обмениха знания за производството, разпространението и консумацията на електрическа енергия в двете страни.
През 2008/09 година в работата по проекта се включиха и ученици от специалност „Компютърна техника и технологии”. Те отговориха на въпроси, зададени от френските им приятели, свързани с консумацията и икономията на електрическа енергия.
Отличните познания по английски език на учениците от специалност „Компютърна техника и технологии” помогнаха за по – добрата комуникация между младежите от двете страни.
Те изработиха доклади и презентации за използването на вятърната и слънчевата енергия, за опазването на околната среда, както и технически речник за възобновяемите източници на енергия на френски, български и английски език.
Материалите бяха качени на страницата на проекта и публикувани в интернет пространството.
Френските учениците заедно със своите преподаватели пристигнаха в Кърджали, за да се запознаят с нашето училище и с нашите ученици. Те посетиха водещи предприятия в града, забавляваха се с българските си приятели, участваха в спортни състезания. Създадоха се приятелства за цял живот.

eTwinning е Интернет платформа за сътрудничество между училища от различни Европейски страни.
Тя подпомага училищното сътрудничество в Европа чрез използването на Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ), осигурявайки поддръжка, инструменти и услуги, за да улесни училищата във формирането на краткотрайни и дълготрайни партньорства във всички области и предмети.
eTwinning е дейност към Програмата „Учене през целия живот” на ЕС.

Проект "ИKТ в електрочертането..." с Национален знак за качествоБългаро – френски проект „ИКТ в електрочертането...”– ПГЕЕ партньор по проекта

През 2007/08 година проект „ИКТ в електрочертането” по секторната програма Коменски, съпътстваща дейност eTwinning, бе разработен от ученици от 12 клас специалност „Електрообзавеждане на производството” от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” и ученици от Политехническия лицей „Луис Арман”, Франция.
Уникалното в този проект е осъществената връзка мужду учениците от двете държави – сякаш работеха във виртуална лаборатория.
Учениците от френското професионално училище представиха на споделеното пространство на проекта система за регулиране на температура и налягане на захарен сироп. Тази система е реално действуваща в лабораторията на френския лицей. Тя често се използва в компании за производство на захарни изделия не само във Франция, но и в цяла Европа. Предоставени ни бяха принципната схема на устройството и принципа му на действие. Учениците от ПГЕЕ ”Капитан Петко войвода” разучиха принципа на действие на устройството и изчертаха принципната схема на системата с помощта на специализирания програмен продукт Caddy electrical. С тази програма те се учат да работят в часовете по електрочертане. Изработени бяха презентации с основните стъпки за изчертаване на схемата и те бяха качени на споделеното пространство на проекта. Получи се много интересен виртуален клас между две държави.
Френските ни партньори реализираха и втори проект с ученици от нашето училище – "Електричество без граници". Те успяха да намерят спонсор и да доведат френските ученици в България. Имахме удоволствието да ги посрещнем при нас през април 2009 г. и да затвърдим приятелството, започнало в eTwinning в реални условия.