вторник, 19 ноември 2013 г.

ПГЕЕ отчита отново успешен проект по програма Леонардо да Винчи

         
           Проект "Съвременни енергийни технологии за по-добър живот" бе насочен към придобиване на практически познания и техники при използване на иновативни енергийни технологии.  Целевата група на проекта бе съставена от 10 ученика,  преминаващи начално професионално обучение в 11 клас на ПГЕЕ в следните направления: „Електротехника и енергетика” и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, от различни етнически групи(българи и турци). Подбора на групата бе осъществен след предварителна културна педагогическа и езикова подготовка на учениците.
    Професионалната реализацията на младите хора във време на криза е голямо предизвикателство. Изисква от тях повече компетенции, гъвкавост и отговорност. Енергийният сектор е сфера, в която се генерират много работни места  както за енергетици-обслуждащи процеса на производство на електроенергия, така и за компютърни специалисти–обслужващи платформите за управление и контрол на производството. Поради тази причина в целевата група  бяха включени ученици, обучаващи се в двете направления. Съгласно директива 2009/28/ЕО за насърчаване производството на екологична енергия, България трябва да достигне 16% дял от използването на енергия от ВЕИ през 2020 година. Въвеждането на съвременните енергийни технологии дава възможност не само да се спаси природата и климата, но и да се помогне на  икономиката. Въвеждането на екологично производство на енергия налага  подготовка на кадри, квалифицирани и мотивирани да се развиват в това направление.
    Конкретните цели на проекта бяха:повишаване на качеството, привлекателността  и социалния статус на професионалното обучение; надграждащо професионално обучение, чрез наблюдение на модерни технологии за производство на енергия от ВЕИ и автоматизирани и роботизирани системи за управление и контрол на това производство в реална работна среда; стимулиране на учениците за обмен на знания, умения и информация и придобиване на професионален опит; запознаване с европейските стандарти за качество; насърчаване  на мобилността и създаване на чувство на европейско гражданство; обогатяване  на езиковите умения за подобряване на междукултурния диалог; повишаване на  знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава;изграждане на гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси; равни възможности за обучение на младите хора от различните етнически групи.
     Бе избран партньор по проекта от Португалия, защото това е една от най-бурно развиващите се страни в сектора. Съвместно с приемащия партньор Globaladamastor бе разработена работна програма, която  се реализира успешно от 07.07.2013г. до 27.07.2013г. в гр.Висеу, Португалия.
    Проекта бе ориентиран към удовлетворяване на нуждите на ползвателите и реализирането му даде възможност за професионално обучение на учениците във високо технологични фирми и запознаването им с европейските стандарти на качество;за допълнително надграждаща професионална подготовка; наблюдение на  екологично енергийно производстство в реална работна среда; обмяна на знания, умения, опит и информация;обогатяване на мирогледа и повишаване на езиковата култура; запознаване с културата, бита, традициите на приемащата страна; конкурентноспособност на трудовия пазар; изграждане на гражданска позиция  по проблемите на Европа за Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси; борба с дискриминацията и даване на равни възможности за обучение на младите хора от различните етнически групи.
Всички предварително поставени цели бяха реализирани. 
    В резултат на проекта учениците придобиха нови професионални знания  за съвременните технологии за производство на енергия от ВЕИ и автоматизирани системи за управление и контрол на това производство в реална работна среда; постигнаха професионално и личностно  развитие; повишиха мотивацията и перспективата си за бъдеща реализация;повишиха  мобилността и придобиха чувство на европейско гражданство; обогатиха езиковите си умения за подобряване на междукултурния диалог; повишиха  знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава; изграждиха гражданска позиция по проблемите на Европа.
 За признаването на придобитите знания и умения по време на подготовката на практиката и  в периода на практиката  на всеки ползвател  бяха издадени сертификати за езикова, културна  и професионална подготовка, а така също  и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, който ще се добави към свидетелството за завършено професионално образование.
  Участието в проекта на ползвателите  се признава за производсвена практика, задължителна  по учебен план за всички специалности

    


Клипът е изработен от Юзкан Сюлейман от 12б клас 

           Този клип отразява посещението на българската група в Португалия. Интервюто с наставничката Клаудия Афонсо е излъчено по местния телевизионен канал.

събота, 12 октомври 2013 г.

Инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“, град Кърджали за пореден път спечели финансиране от Европейския съюз на стойност 109 593, 62 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.
Проектът № BG051PO001-4.3.05-0011 „Сътрудничество между образование и бизнес – път за постигане на качествено професионално обучение“ е насочен към актуализиране на професионалното образование и обучение в съответствие с изискванията на съвременният трудов пазар. Основна негова цел е изграждане на образователен парк – действаща Фотоволтаична централа с мощност 30 kW. Обучението в образователния парк ще се провежда, съобразно учебна програма, подготвена съвместно с фирма "Аниди" ЕООД, специализирана в проектирането и строителство на електроцентрали от възобновяеми източници на енергия.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.

неделя, 9 юни 2013 г.

Професионална гимназия по електротехника и електроника“Капитан Петко войвода“ с участие в международна конференция в гр. Анталия, Турция
От 26.05.2013г. до 30.05.2013 в гр. Анталия, Турция се проведе Осмата тематична конференция на Европейската Комениус мрежа Ecomedia Europe. Партньорската мрежа е създадена  по програма Сократ през 2005 с финансовата подкрепа на Европейската комисия. По-късно тя преминава и се развива в мрежа по програма Коменски. Стратегическо развитие на информационните и комуникационни технологии  в образованието и стимулиране на обучителните институции да използват ИКТ в подкрепа на работата им по Европейски проекти са основната  тематична област на Ecomedia Europe.
В работните сесии на осмата тематична конференция на мрежата  взеха участие представители на 18 държави. От българска страна се включи инж. Антоанета Сендова, старши учител в ПГЕЕ“Капитан Петко войвода“.
Училището  е активен член на мрежата от месец ноември 2011г. Членството в мрежата се дължи на тясното сътрудничество между инж. Петко Кушлев, директор на професионалната гимназия, и г-н Херберт Еили от гр. Волфсберг, Австрия, координатор на Ecomedia Europe. Това сътрудничество дава възможност за споделянето на образователен ресурс и подкрепа в развитието на нови образователни модели.
Голям интерес  сред участниците на конференцията предизвика обзорът, който направи проф. д-р Йохан Гюнтер от  Австрия, за развитието на електронното обучение в различните държави и перспективите, които очерта за повишаване на нивото. Представен бе софтуер, който свободно може да се използва в училищата, и бе предложена помощ на партньорите от мрежата за овладяване на основните инструменти за е-обучение.
Включването на ПГЕЕ в работата на осмата тематична конференция  на Ecomedia Europe ще доведе до укрепване на партньорските връзки  и по -нататъшно сътрудничество в успешното реализиране на съвместни проекти.
Участието в конференцията се финансира с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Повече информация за конференцията на сайта на конференцията:

Медийно отразяване:


вторник, 28 май 2013 г.

В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” приключва работата по проект „Wir lernen gesund zu leben!“ по секторна програма „Коменски“


          От 17 до 22 май 2013 г. в Турция се проведе последната среща между партньорските училища. В нея участваха Зеки Билял от 9б клас,  Денис Белев от 10 в клас, Ивайло Христов от 11б клас и г-жа Юлия Ковачева. Учениците бяха настанени в семейства на техните връстници от училището домакин, където имаха възможност да се запознаят с бита и начина на живот в Турция.
В програмата партньорите от Ескишехир бяха включили интересни дейности, които дадоха възможност на участниците от различните страни да се запознаят  с културата и историята на Турция.
След официалното посрещане всяко училище представи работата си по темата „Здравословни занимания в работата и свободното време“. Беше организиран workshop, в който участниците имаха възможност да се запознаят с процесите за изработване на стъклени фигури и сами да изработят такива.
В срещата се включиха и представители на местната власт. Проведена беше официална среща между ръководителите на групите и представител на кмета на Ескишехир.
В работния график бяха включени посещения  на културни и исторически забележителности в Истанбул, Бурса и Ескишехир.
Срещата приключи със заключителна дискусия, в която участие взеха учителите, учениците и приемните семейства. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации.  Обсъдени и оценени бяха резултатите от срещата и беше направена цялостна оценка на реализацията на проекта.
Реализацията на проекта даде възможност на учениците от ПГЕЕ да се запознаят със свои връстници от различни държави,  с техния начин на живот и навици. Чрез работата си и включването им в реализацията на дейностите, те се запознаха със здравословния начин на живот във всичките му аспекти. Бяха създадени трайни контакти между връстници от различни части на Европа. Учителите от партньорските училища имаха възможност да  обменят професионален и личен опит относно работата им с подрастващите.  Участниците повишиха и езиковите си компетентности по немски и английски език.

сряда, 22 май 2013 г.

ЗНАЕМ, МОЖЕМ, РАБОТИМ!


Ние сме бъдещето на град Кърджали! Искаме да знаем, искаме да можем, искаме да работим! Това стана възможно днес и сега с включването ни в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз!
В периода от 01.03.2013 г до 13.09.2013 г. НИЕ учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” ще приложим на практика наученото в училище.
„ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ”, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ”, "ТРЕЙС РУУТ" и "УНИМАТИКС" ни осигуриха реални работни места за да добием представа как ще изглежда бъдещото ни работно място, каква е атмосферата и какво ще бъде ежедневието ни, когато започнем да работим по избраната от нас професия и .
В "ГОРУБСО -КЪРДЖАЛИ" се учим да ремонтираме електрическите двигатели и трансформатори и имаме възможност да участваме в поддръжката на съвременна инсталация за преработка на златосъдържащи руди. Работата в „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” е добра основа за бъдещото ни реализиране на трудовия пазар. Изграждането на трансформаторни подстанции и полагането на въздушни електропроводни линии ще ни направи добри електротехници. В "ТРЕЙС РУУТ" и "УНИМАТИКС" инсталираме системен и специализиран софтуер на компютърни системи, тестваме, откриваме и отстраняваме проблеми и дефекти в компютърни системи и периферните устройства.
В днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в нашето образование и квалификация.


понеделник, 13 май 2013 г.

ПГЕЕ ”Капитан Петко Войвода” с вятърен генератор върху покрива училищните работилници

   Ученици от ПГЕЕ ”Капитан Петко Войвода” успешно монтираха вятърен генератор върху покрива училищните работилници. Поставя се началото на създаване на стая която ще бъде захранвана изцяло от възобновяеми енергийни източници. Освен от вятъра електрическа енергия ще се получава и от слънчеви фотоволтаични панели. Всички ел.уреди, осветление и други ел.модули в стаята ще бъдат захранвани с електрическа енергия произведена от вятъра и слънцето. Контролен компютър непрекъснато ще следи всички елементи за контрол и сензори, които участват в процеса. Върху монитора може да се наблюдават параметрите, които влияят на процесите. Всички данни и резултати  ще се представят графично, в реално време.


   Инициативата е към програма Леонардо да Винчи – Мобилност по проект ”Съвременни енергийни технологии за по добър живот”. Група   ученици на теория се запознаваха с видовете възобновяеми енергийни източници, тяхното ефективно използване, предимствата и недостаци. Както и политиката на Европейския съюз за опазване на околната среда. Паралелно на теоритичната подготовка имаше практическо обучение където се разглеждаха видовете вятърни генератори и начини за изработването на маломощни генератори за домашни нужди. Създаваха се макети и схеми на свързване на фотоволтаични панели. Подготовката завърши с тест. Успешно преминалите теста ученици заминават за Португалия по програмата на проекта.

понеделник, 29 април 2013 г.

26 ученици от ПГЕЕ ще проведат производствена практика на реални работни маста


В днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора. Със стартирането на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ Министерството на образованието, младежта и науката осигури възможност за учениците от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” да приложат наученото в училище в реална работна среда.
В периода от 01.03.2013 г до 13.09.2013 г. 26 ученици от ПГЕЕ ще работят на реални работни места в четири фирми от град Кърджали. Партньори на Професионалната гимназия са „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД, "ТРЕЙС РУУТ" ООД и "УНИМАТИКС" ООД. Проведеното практическо обучение ще помогне на момчетата да добият представа как ще изглежда бъдещото им работно място, каква е атмосферата и какво ще бъде ежедневието им, когато започнат да работят по избраната от тях професия, ще улесни прехода им от училище към работа.
Активното партниране между бизнеса и обучаващите институции е ключа към качествената професионална подготовка. За фирмите е важно да участват и партнират в професионалното обучение за да могат да зададат своите изисквания към съдържанието и качеството на обучението, съобразени със спецификата на конкретни работни места.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН.
 

понеделник, 25 март 2013 г.

Ученици от ПГЕЕ с достойно представяне в националното състезание по приложна електроника „ Мога и зная как”


На 15.03.2013г. в ТУ- гр. Пловдив, бе проведен регионалния кръг на Националното състезание по приложна електроника „ Мога и зная как”. Състезанието е под егидата на МОМН и е спонсорирано от Търговска верига „ Елимекс ”- гр. Горна Оряховица. В него взеха участие шест отбора на професионалните гимназии от градовете Пловдив, Кърджали, Сопот, Кюстендил, Панагюрище и Гоце Делчев. Отборът на ПГЕЕ  „Капитан Петко войвода”-гр. Кърджали бе представен от Нури Расим Салиф и Седат Хикмет Юсуф - ученици от 12 клас. Те се справиха успешно с поставените теоретични и практически задачи, за което получиха грамоти и награди.


Благодарим Ви за достойното представяне момчета !

Ученици от ПГЕЕ се завърнаха от работна среща в Латвия по проект „Wir lernen gesund zu leben!”


От посещение в Латвия се завърнаха Ира Михайлова и учениците Дженгиз Ибрам от 12 „б“ клас и Венцислав Иванов от 10 „в“ клас на ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“. Пътуването се осъществи по проект „Wir lernen gesund zu leben!”, секторна програма «Коменски» в периода 13 март – 18 март. В гр. Огре се срещнаха представители на всички партньорски училища: от Австрия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Полша и Турция. Темата на провежданите занятия бе «Здраве и навиците в семейството».
За работната програма българските ученици бяха подготвили презентации и филм, с които разказаха какво са работили по темата в училището през последните месеци. За целта бяха проведени интересни и разнообразни дейности като: провеждане на интервю в 5 семейства по темата «Как да живеем по-дълго като нашите прадеди?», изработване на мартеници , разучаване технологията на занаята «фъкане», рисуване върху гипсови отливки на отличителните знаци на Програмата «Учене през целия живот» и флага на Европейския съюз. Представена беше презентация, отразяваща инициатива за обновяване на училищната среда, в която се включват и родители, и ученици, и учители. Всички партньорски училища обмениха фотографии, онагледяващи изпълнените дейности на т.нар. «Зелен клас», което в ПГ по електротехника и електроника бе обвързано по предложение на учениците с построяването на спортни съоръжения в двора на училището – лостове, успоредка и шведска стена.
Срещата приключи със заключителна дискусия, на която беше оценена съвместната работа на партньорите в Латвия. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации. Набелязани бяха и предстоящите дейности по проекта, свързани със следващия етап, които ще бъдат представени през м. май в гр. Ескишехир, Турция.

сряда, 6 март 2013 г.

26.02.2013 ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА на клуб „Презентации и видео“               

          На 26 февруари 2013 г. се проведе една нетрадиционна форма на представяне на клуб „Презентации и видео“ с ръководител инж.Татяна Димитрова. Мероприятието бе замислено като съчетаване на презентационната дейност на участниците в клуба и провеждане на родителска среща, на която родителите да видят работата на своите деца по проекта. Срещата се проведе в малката зала на Военния клуб, където в непринудена и уютна атмосфера бяха посрещнати гостите на чаша чай. Всеки от участниците в клуба  представи своята презентация в рамките на 5-6 минути. Темите бяха разнообразни: Възобновяеми енергийни източници; ІТ –технологии; Капитан Петко войвода;  Футбол; Ден на Земята; 14 февруари – Ден на влюбените.
Ползите от провеждането на този тип представителна дейност бяха  многопосочни–учениците на практика доказаха своите възможности и интереси и  затвърдиха професионалните си умения пред по-широка аудитория, а родителите останаха удовлетворени от изявите на своите деца.
Представителната дейност се реализира в рамките на проект „УСПЕХ“, който е част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора”, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна   програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от  Европейския социален фонд. вторник, 5 март 2013 г.

Ученици от ПГЕЕ, участници в "Участвай и променяй“

          На 28 февруари 2013 г. в гр. Кърджали се проведе първата от серия регионални срещи по проект „Моето участие – право или задължение, реалност или привилегия“, реализиран от Национална мрежа за децата в рамките на кампанията на Министерство на образованието, младежта и науката „Участвай и променяй“. Целите на събитието бяха да се спомогне за постигането на общо разбиране относно концепцията за детското участие като право на децата и фактор за развитие, да се обсъдят практики за включване и овластяване на децата и да се набележат възможности за предстоящи дейности, утвърждаващи правото на мнение на местно ниво. 
         В срещата, организирана съвместно със Сдружение „Инициатива за развитие - Кърджали решава“, активно участие взеха участие взеха  ученици от 8 клас  и от 10в клас на нашето училище. 
         Повече информация за събитието, както и много снимки можете да видите тук

четвъртък, 28 февруари 2013 г.

ПГЕЕ "Капитан Петко Войвода" - ученически практики

Този кратък филм разкрива стремежа на професионалната гимназия да се развива непрекъснато и да използва възможностите, които предоставят европейските фондове, подкрепящи образованието за нови перспективи пред своите възпитаници.
Филмът е заснет от телевизионен екип, отразяващ успешно реализирани проекти за ученически практики. Проект "Сътрудничество в обучението" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност 57 928,58 лева.
     Целта бе да се предостави възможност учениците от ПГЕЕ да получат качествено професионално обучение, основано на знания придобити в реална работна среда.
     Проектът бе ръководен от Професионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” и реализиран с подкрепата на най–големите предприятия в област Кърджали - „ГОРУБСО–КЪРДЖАЛИ” АД, „ФОРМОПЛАСТ” АД, “ПНЕВМАТИКА-СЕРТА”АД, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД, „ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС” АД. Обучени бяха 60 ученици.

вторник, 26 февруари 2013 г.

Първа представителна изява на ателие „Българска национална кухня” при ПГЕЕ


На 20 февруари участниците от ателие „ Българска национална кухня” при ПГЕЕ„Капитан Петко войвода” представиха успешно своята първа кулинарна изложба по проект „УСПЕХ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Естетично подредената маса изкуши всички присъстващи.

 Подбраните и приготвени вкусотии по рецепти от българската национална кухня изглеждаха много апетитни. По време на представянето младите готвачи изпитаха задоволство от своя труд, защото всички дегустираха и си похапваха сладичко.
В ателието участват 8 ученици от IX до XI клас с ръководител г-жа Неджибе Ферхад. От октомври до сега участниците проявят голям интерес и желание към подбирането и приготвянето на здравословни храни, подреждане на празнична маса и боравене с прибори.
Ателието продължава дейността си и предстои втора кулинарна изложба в края на месец май.понеделник, 18 февруари 2013 г.

Ученици от Електрониката овладяват тънкостите на рекламата      С изложба на рекламни материали се представиха учениците от ателие „Изработване на рекламни материали” при ПГЕЕ “Капитан Петко Войвода” с ръководител Иванка Ангелова. Дейността се реализира по проект „УСПЕХ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В извънкласната форма участват ученици от дести, единадесети и дванадесети клас. В процеса на работата бъдещите рекламни агенти се запознаха с теория на рекламата и нейните приложения. Съчетанието на оригинални идеи и уменията им за работа със софтуерни продукти беше представено на изложбата чрез флаери, брошури, картички, покани и различни видове календари. Изложбата, която беше представена във фоайето на училището предизвика голям интерес у учениците и техните преподаватели. В предстоящите месеци до приключването на работата на ателието предстои запознаването на младежите с нови предизвикателства и методи в областта на рекламата. 


Виждате част от изготвените рекламни материали, представени на изложбата.
сряда, 13 февруари 2013 г.

В ЕЛЕКТРОНИКАТА СЪЧЕТАВАТ ТЕХНИКАТА С РИБОЛОВА
В Електрониката клуб “Риболовното хоби-път за здравословен начин на живот, екологична и социална култура на младия господин“  представи своята  дейност на 13. 02. 2013 г. Клубът е  създаден по проект „Успех”, който е част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора”, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна   програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от  Европейския социален фонд.   Идеята за създаването на този клуб дойде по време на занятие на миналогодишния клуб„ Успешно поведение на младия господин“. Оказа се че много от младите господа обичат  риболова и разходките из природата.   Срещите с природата и водните басейни дават на участниците един  душевен комфорт след напрегнатите делници и стреса на училищната атмосфера. Те се научават да  ценят и опазват околната среда в близост до водоемите.
В клуба участват 13 ученици  от 8 до 12 клас , с ръководител г-жа Таня Илиева.
На своята първа за тази година представителна изява момчетата показаха презентация, в която са описали дейността си. Включени са интересни факти за историята на риболова, за техниката на улов на дребна риба и за ползата от здравословното приготвяне на рибни ястия за човешкия организъм. С голяма гордост те демонстрираха направените от тях рибни сандвичи.Интерес за всички присъстващи представляваха кадрите, показващи риболовните успехи на участниците в клуба. Желаещите да се запишат станаха още повече.
Предстоят още интересни занятия както в училище, така и на терен.   

понеделник, 11 февруари 2013 г.

УЧЕНИЦИ ОТ ПГЕЕ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” – ГР.КЪРДЖАЛИ ПРЕДСТАВИХА ДЕЙНОСТТА СИ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН ПРОЕКТ

       На 22.01.2013 година учениците  от клуб „Евроекоклуб” представиха работата си в еTwinning портала за междуучилищно сътрудничество в Европа.  Това е виртуалната платформа, която предоставя ресурс за реализиране на онлайн проекти между две или повече училища от различни държави. Заедно със своите партньори от Франция, Кипър, Литва и Румъния, учениците от професионалната гимназия стартираха проект  “Save the planet – our home”. До края на учебната година те ще работят по наболели екологични теми. Проекта дава възможност на учениците от различните държави да се опознаят и да работят съвместно по поставените задачи. Работният език на проекта е английски език и всички продукти (презентации, табла и материали) се публикуват в платформата на еTwinning на английски език. Така те са достъпни за ползване от всички, които се интересуват от темата, както в България, така и в училищата в цяла Европа. Отчетено бе успешното приключване на първия етап на работата – изготвяне на презентации и табла на тема "Basic environmental pollutants". Учениците  от клуб „Евроекоклуб”, направиха презентации за киселинните дъждове, глобалното затопляне, замърсители на въздуха, замърсители на почвата, замърсители на водата и влияние на замърсителите върху човека. Представиха и изготвените по темата табла. Дейността на клуба се реализира по проект „УСПЕХ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ученици управляват вместо учители, справят се чудесно
На 17.01.2013г. учениците от  клуб „Успешно поведение в обществото”  проведоха  инициатива, посветена на ученическото самоуправление, по проект „УСПЕХ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стартът на инициативата бе даден в 9.00 часа. В ПГЕЕ   на този ден, амбициозни и инициативни ученици заеха местата на своите директори, пом.-директори, учители и технически изпълнители.
В рамките на ициативата те организираха учебния процес,  решаваха проблеми, свързани с  учебно-възпитателните и административни дейности.       Като награда за положения  труд, в края на „работния ден” най-добре справилите се ученици получиха грамоти за активно участие и отлично представяне в Деня на ученическото  самоуправление.

събота, 19 януари 2013 г.

„МОГА И ЗНАЯ КАК“ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


На 16.01.2013 г. в Кърджали знаещите и можещи ученици на Професионална гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода“ (ПГЕЕ) показаха своите възможности и умения по приложна електроника в училищния кръг на Националното състезание „МОГА И ЗНАЯ КАК“. Състезанието е под егидата на Министерството на образованието, младежта и наука, и е спонсорирано от Търговска верига „ЕЛИМЕКС“ – гр. Горна Оряховица. В него взеха участие 32 ученика от ПГЕЕ. Те бяха разделени на две възрастови групи – I-ва група: 9 и 10 клас, II-ра група: 11 и 12 клас.
Състезанието премина в два кръга – теоретичен тест и практическа задача.
Всички състезатели участваха в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част бяха допуснати учениците, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи.
След изпълнението на практическата задача на база индивидуален резултат бяха излъчени победителите от всяка възрастова група. На първо място в I-ва група се класира Сонер Тунжер Мехмед от 9 „б” клас, на второ място – Ерен Хасан Ариф от 9 „а” клас и на трето място – Ерджан Халил Мехмед от 10 „б” клас. Във II-ра група на първо място е Нури Расим Салиф от 12 „а” клас, на второ място – Седат Хикмет Юсуф от 12 „б” клас и на трето място – Мюмюн Неджат Ахмет от 11 „б” клас. Индивидуален победител с най – много точки от двата кръга е Нури Расим Салиф.
Спечелилите призови места ученици бяха наградени със сертификати и изделия на фирма „Пасат електроникс“ ООД. Голяма награда получиха и двамата ученици от 12 клас Нури Расим Салиф и Седат Хикмет Юсуф, които могат да се запишат за редовни студенти в ТУ – Габрово в желана от тях специалност за учебната 2013-2014 г.
Наградите бяха връчени от инж. Петко Кушлев и инж. Детелина Иванова – представител на ТВ „ЕЛИМЕКС“.
Директорът на ПГЕЕ инж. Петко Кушлев поздрави участниците, организаторите и победителите като пожела на учениците интересът и мотивацията, която проявиха по време на състезанието, винаги да ги съпътстват при изучаването и практикуването на избраната от тях специалност.
Гордеем се с Вас момчета!