вторник, 21 декември 2010 г.

ПГЕЕ “Капитан Петко войвода” със сертификат за качество по програма Леонардо да Винчи


 Професионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” получи сертификат за качество за реализацията на проект “Партньорство в обучението” от 2008 година. Сертификатът  беше връчен от г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, на конференция на тема: „Образованието за възрастни в България – приносът на Програма „Учене през целия живот”. Събитието се проведе на 10.12.2010 г. и бе организирано от Център за развитие на човешките ресурси във връзка с честването на 10 години от създаването на секторна програма "Грюндвиг". В словото си   г-жа Евтимова очерта основните приоритети в областта на образованието за възрастни. На конференцията присъства г-жа Хелене Бари, представител на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура – Брюксел, която представи развитието на политиката в образованието на възрастни в контекста на стратегията Европа 2020, както и централизираните дейности по секторна програма „Грюндвиг”.
     В рамките на събитието бяха изнесени резултатите от национално статистическо проучване по темата "Образование на възрастни в България" от г-н Стоян Баев, представител на Националния статистически институт и консултант на Рефернет мрежата в България.
     Конференцията включваше и официална церемония по връчване на сертификати за качество на приключили проекти по европейските секторни програми "Грюндвиг" и "Леонардо да Винчи" и награждаване на училища и детски градини, победители в конкурса за най-добра интернет страница: „Моето училище в интернет – прозорец към Европа”. Припомняме, че нашият интернет сайт е сред първите 10, отличени в този конкурс.
    Награденият проект на ПГЕЕ е за обмен на специалисти в професионалното обучение. В него участваха 10 учители от ПГЕЕ, които от 27.03.2009 г. до 02.04.2009г. бяха  в гр.Фритцлар, Германия. Приемаща организация бе „Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule” Fritzlar.    Проектът се разви до тесни и постоянни контакти на партньорските организации, които продължават да работят съвместно.

Дни на програма"Коменски" 2010


В периода 06-08 декември се проведоха традиционните Дни на програма "Коменски" и  eTwinning в България. Семинарът  се проведе в София и б нашите приятели от ПТГ "Д-р Н. Василиади", Габрово е своеобразен форум за обсъждане на най-актуалните проблеми и съответно най-добрите решения за тези проблеми в сферата на образованието.
По време на мероприятието асистентите по програма „Коменски” (4 –ма в България, в това число и Маркус Улбрихт , нашият колега) имаха възможност да обменят информация относно техните стажове в приемащите институции. Представиха се и  проекти Партньорства по програма„Коменски”2009г., отличени за цялостно качествено изпълнение. Сред тях е Европейска ЦПУ-мрежа и проектът на нашите приятели от ПТГ "Д-р Н. Василиади", Габрово - „Влак за Европа”. 

четвъртък, 2 декември 2010 г.

МАРКУС УЛБРИХТ – НОВИЯТ АСИСТЕНТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” - ПРИЕМ НА АСИСТЕНТ
селекция 2009

В края на септември 2010 в ПГЕЕ пристигна г-н Маркус Улбрихт, асистент по немски език. Неговото пребиваване в Кърджали е по секторна програма Коменски за прием на асистент. Идеята на проекта е да се мотивират учениците да изучават немски език и да подобрят езиковата си подготовка.
Г-н Улбрихт ще участва и в извънкласните занимания на младежите от професионалната ни гимназия.
В общуването си с асистента учителите от ПГЕЕ научават много за немската образователна система и обменят идеи за различни методи на преподаване и иновационни техники.
     За себе си Маркус разказва, че е от красивия град Йена, голям университетски град в област Тюрингия, Германия.Учи история и латински език в Лайпциг и се подготвя за учител. Работата му в България по програма Kоменски е добра възможност да се запознае с една различна от немската система за подготовка на преподаватели и да практикува професията.

сряда, 10 ноември 2010 г.

ПГЕЕ и водещи предприятия в Кърджали приключиха успешно втори проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект "Сътрудничество в обучението" бе създаден, за да издигане нивото на професионалното образование в Професионална гимназия по електротехника и електроника в съответствие с изискванията на съвременният трудов пазар и бизнеса.
     Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност 57 928, 58 лв.
     Целта бе да се предостави възможност учениците от ПГЕЕ да получат качествено професионално обучение, основано на знания придобити в реална работна среда.
     Проектът бе ръководен от Пфесионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” и реализиран с подкрепата на най–големите предприятия в област Кърджали - „ГОРУБСО–КЪРДЖАЛИ” АД, „ФОРМОПЛАСТ” АД, “ПНЕВМАТИКА-СЕРТА”АД, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД, „ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС” АД.
     Практическото обучение на 60 ученици от ПГЕЕ се проведе в реална работна среда и се реализира в петте предприятия. Създадоха се учебни програми, съобразени с технологиите и оборудването, използвани в организациите – партньори. Проведе се обучение на 5 преподаватели за работа със съвременното оборудване на предприятията партньори.
      Реализирането на проекта доведе до усъвършенстване на началните професионални знания на нашите ученици. Усвоените практически умения в реални работни условия ще улеснят интеграцията и плавното преминаване от училище към работа.
     Проведената анкета сред учениците показа, че за 78% от учениците придобиването на практически опит е основно предимство в обучението по проекта. За 68 % от тях проектът е бил много полезен, а умението за работа в екип е водещо знание, придобито по време на практиката, за 52% от учениците.
   Сътрудничеството между училището и работодателите отговори на изискванията на единния европейски пазар на труда за изграждане на икономика, основана на знанието и утвърди изградените връзки, а това ще позволи мултиплициране на дейностите по проекта.
   „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН”.
петък, 15 октомври 2010 г.

Вестник "Родопи Voice"

понеделник, 3 май 2010 г.

25-годишен юбилей

Празникът на ПГЕЕ бе отбелязан с тържествен концерт в Дома на културата на 28 април. Уважиха ни с присъствието си Областният управител на Област Кърджали, Началникът на РИО на МОМН, представител на Стопанската камара, директори на училища от Кърджали и района, бивши учители от ПГЕЕ, ученици и родители. С песни, танци , празнична торта и фойерверки отбелязахме 25-годишния юбилей.Получихме много поздравителни адреси от нашите международни партньори и приятели. Благодарим от сърце на партньорите, че станаха част от нашия празник с милите думи, които ни изпратиха. Те бяха поставени на видно място, за да могат всички гости да прочетат за нашето ползотворно сътрудничество. Надяваме се , че то ще продължи и в бъдеще.

Асоциация приятели на Европа, Испания, партньор по програма Леонардо да Винчи


Професионално училище „Райхпрезидент Фридрих Еберт шуле” , партньор по програма Леонардо да Винчи
„Опера социалис”, Германия, партньор по програма Леонардо да Винчи
Професионално училище в Огре, Латвия, партньор по програма Леонардо да Винчи и съпътстваща дейност eTwinning
Лицей „Луис Арман” – Франция, партньор по съпътстваща дейност eTwinning

Благодарим още веднъж на всички, които празнуваха с нас!

25 години ПГЕЕ

За човешкия живот 25 год са годините, в които се навлиза в зрелостта, но за едно училище те са повече от достатъчно. Години на упорит труд, на съзидание и на отвоюване на достойно място като училище, възпитаващо млади хора, способни да заемат мястото си в обществото. Празникът бе повод за равносметка. Обръщайки поглед назад, нашият екип реши да добави проектите , по които се е работило в ПГЕЕ преди 2008 год. Това са първите крачки в работата по проекти, първи, но сигурни, защото те донесоха така необходимия ни опит в утвърждаването ни като училище , реализирало най-много проекти в община Кърджали през последните години.
„Оптимална квалификация- оптимална заетост”

Проект по програма ФАР с партньори: Електроразпределение ЕАД, клон Кърджали, НППА-АД, „Пневматика-Серта”, гр. Кърджали, януари-ноември 2003 г.

При осъществяването на проекта са обучени 48 безработни за придобиване на професионална квалификация по 9 специалности.

„Обновяване на институциите за професионално обучение”

По програма ФАР от 2003 г.

При реализацията на проекта са извършени строително- ремонтни дейности на учебния корпус на стойност 200 хиляди лева

„Усъвършенстване на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

По програма ФАР от 2004 -2007г.

Доставка на оборудване на компютърните зали, учебните работилници и лаборатории на стойност 400 хиляди лв.

„Оптимално професионално обучение за промишлеността, валидно за Европа-IVOLVE” Европейска комисия

ПГЕЕ е партньор по този проект ,реализиран в периода ноември 2005-септември 2007.

Проектът е създаден, за да възстанови и подобри педагогическите методи. В реализирането му се проведе наблюдение на начина и методите на преподаване в страните, чиито представители са партньорите.ПГЕЕ бе посетена от преподаватели от Испания, Великобритания, Дания и Швеция.

Програма „Модернизиране на материалната база в училището” на МОМН

Модул ”Спорт в училище”

В проекта бе предвидено извършване на основен ремонта на физкултурния салон на училището, подмяна на вратите, прозорците и възстановяване на съоръженията в него.

Държавна агенция за младежта и спорта

„Училището – желана територия и извор на самочувствие на младежите от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода””- 2007 година

ПГЕE е водеща организация по този проект с партньор Община Кърджали. При реализацията му се извърши озеленяване на района на училището, подмениха се осветителните тела и се ремонтира тротоара пред училището. Монтираха се пейки с навеси в училищния двор. Дейностите се реализираха от Младежкото сдружение”Ние” с помощта на партньора- Община Кърджали. Проектът се осъществи на основата на доброволния принцип на участие.

понеделник, 12 април 2010 г.

Професионален семинар на eTwinning посланици за България

На 7, 8 и 9.04.2010 г. в Троян се проведе поредния Професионален семинар на eTwinning посланици за България, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси. В семинара взе участие инж. Антоанета Сендова, един от осемте eTwinning посланици за България. Въпросите, разисквани на семинара, се отнасяха до образователната среда, която осигурява виртуалното eTwinning пространство. Обсъди се планираното ръководството на онлайн проектите. Постави се акцент върху развитието на нов вид виртуална комуникация и преподаването на интегрирано учебно съдържание. Друг център на дискусията беше работата по eTwinning проектите като средство и начин за повишаване на мотивацията при изучаване на чужди езици. Обсъдиха се ежедневните трудности, които българските посланици срещат като мултипликатори и модератори. Посланиците разговаряха за възможностите за преодоляване на пречките. Отново бе обърнато специално внимание на съдържанието, целитe и възможностите за квалификация на учителите чрез програмата на Европейската комисия "Учебни визити". Представиха се някои възможности на новия TwinSpace.(Работното пространство на Европейския портал за електронно партньорство между училищата).
На срещата присъства г-н Стоян Кюлев от Центъра за развитие на човешките ресурси, вр. и.д Началник отдел "Съпътстващи дейности", Национален координатор на програмата eTwinning.

понеделник, 8 март 2010 г.

АМЕРИКАНСКИЯТ ПОСЛАНИК УОРЛИК ПОСЕТИ ПГЕЕ

САЙТ НА ПОСОЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ


ВЕСТНИК "НОВ ЖИВОТ"

САЙТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ВЕСТНИК "АРДА НЮЗ"

събота, 27 февруари 2010 г.

ПОСЛАНИКЪТ НА САЩ ВПЕЧАТЛЕН ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОНИКАТАВ рамките на визитата си в Кърджали на 26 февруари посланикът на САЩ Негово превъзходителство Джеймс Уорлик посети ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода”. Дългоочакваният гост пристигна по обяд в кърджалийското училище и беше посрещнат по стара традиция с хляб и сол. Срещата беше организирана съвместно с Корпуса на мира, тъй като в ПГЕЕ вече трета година работи като учител по английски език доброволецът Джефри Уорнър. Във фоайето на училището учениците и учителите от  кърджалийската професионална гимназия посрещнаха видния си гост. За добре дошъл директорът на ПГЕЕ приветства Негово превъзходителство и представи училището, което ръководи . В словото си акцентира на 25-годишната история на професионалната гимназия и на модерните специалности, по които се обучават учениците. ”Ние сме училището с най- много международни проекти и се стремим освен знания, да подготвим нашите ученици за един свят без граници.”- с гордост отбеляза г-н Кушлев, директор на ПГЕЕ.
      „За първи път съм извън София и реших да посетя Кърджали, а вашето училище е първото българско училище, което ще видя. Очаквам да говоря с колкото се може повече ученици и учители” – каза в отговора си на приветствието г-н Посланикът. Той с удоволствие изгледа видеоклипа, показващ работата на американския доброволец в ПГЕЕ, и с нетърпение се отправи към учебния кабинет, в който се проведе открит урок с учениците от 10б клас от специалност „Компютърна техника и технологии” със засилено изучаване на английски език. Момчетата и техният учител Джеф Уорнер бяха подготвили две презентации за училището и родния град, които представиха пред важния си гост на английски език. Непринуденият разговор с учениците на посланик Уорлик продължи повече от час.Той се интересуваше от всичко, което вълнува момчетата на тяхната възраст: как прекарват свободното си време, харесват ли училището си, какви оценки получават, какви искат да станат. Похвали ги за избора да учат в това училище, защото компютърните технологии са съвременна и най-бързо развиваща се област в техниката, а владеенето на английски език ще им помогне да се реализират не само в България. Бъдещите компютърни специалисти отговаряха без притеснение и споделиха с посланика дори каква музика харесват и кои са любимите им компютърни игри, с което си спечелиха специална похвала от г-н Уорлик за доброто владеене на езика. Той бе особено впечатлен от диалога си с ученика от 10б Георги Христов.
      На излизане от кабинета Посланикът го очакваше изненада. Друга група ученици бяха приготвили количките, задвижвани от слънчева енергия, и изработени от тях, за които е станало въпрос в едната презентация. Негово Превъзходителство прояви огромен интерес и дори удиви всички присъстващи като седна в една от колите и я подкара по училищния коридор.
      Срещата продължи в учителската стая, където Посланикът продължи непринудения разговор с учителите от ПГЕЕ. Директорът г-н Кушлев представи Началника на РИО на МОМН г-жа Емилия Владева, която сподели удоволствието си да бъде част от колегите в този важен за тях момент.
      В краткото си обръщение към учителите г-н Посланикът обясни, че е избрал нашия град заради мултиетническата среда, в която живеем. Той благодари за възможността да поговори с учениците, благодари на всички учители за тяхната ангажираност и сподели, че съзнава колко трудна, но и колко важна задача е да си учител. Впечатлен е от работата на професионалистите от ПГЕЕ с децата в училището .