сряда, 21 септември 2011 г.

ОЩЕ ЕДИН УСПЕШЕН ПРОЕКТ ЗА ПГЕЕ

За четвърта поредна година 20 ученици проведоха производствена практика в Испания по проект „Интелегентната енергетика ресурси и технологии” по програма Леонардо да Винчи. Проектът бе насочен към придобиване на практически познания и техники при използване на иновативни енергийни технологии. Потреблението на електроенергия от хората нараства с всяка изминала година. Производството на чиста енергия става основна цел в политиката на Европа. Това налага подготовка на кадри с подходяща квалификация. Испания е  водеща държава в Европа по производство на електроенергия от възобновяеми източници и поради тази причина се спряхме на испански партньор по проекта.Приемащ партньор на нашето училище отново бе ASOCIACIÓN AMIGOS DE EUROPA LEONARDO DA VINCI, организация с която сме изградили добри професионални връзки при дългосрочно сътрудничество.
Основните цели на проекта:
- Подпомагане на учениците в обучението за усвояване и прилагане на нови знания, умения и квалификации в подкрепа на личностното им развитие.
- Повишаване на качеството на професионалното обучение и  пригодността за работа и участие на  европейския пазар на труда.
- Насърчаване  на мобилността и увеличаване привлекателността на професионалното образование.
- Запознаване с европейските стандарти на качество.
- Обогатяване  на езиковите умения за подобряване на междукултурния диалог и откриване на други ценности, убеждения и поведение.
- Повишаване на  знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава.
- Изграждане на гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси.
В резултат на проведената практика учениците придобиха нови знания и умения в подкрепа на професионалното и личностното им развитие; ще повишиха мобилността си и ще изградиха гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси; ще повишиха знанията си за културата, бита, традициите на друга европейска държава;  обогатиха езиковите си умения и създадоха контакти и приятелства за цял живот.

изработен от Борислав Драев 12г клас