сряда, 10 ноември 2010 г.

ПГЕЕ и водещи предприятия в Кърджали приключиха успешно втори проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект "Сътрудничество в обучението" бе създаден, за да издигане нивото на професионалното образование в Професионална гимназия по електротехника и електроника в съответствие с изискванията на съвременният трудов пазар и бизнеса.
     Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност 57 928, 58 лв.
     Целта бе да се предостави възможност учениците от ПГЕЕ да получат качествено професионално обучение, основано на знания придобити в реална работна среда.
     Проектът бе ръководен от Пфесионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” и реализиран с подкрепата на най–големите предприятия в област Кърджали - „ГОРУБСО–КЪРДЖАЛИ” АД, „ФОРМОПЛАСТ” АД, “ПНЕВМАТИКА-СЕРТА”АД, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД, „ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС” АД.
     Практическото обучение на 60 ученици от ПГЕЕ се проведе в реална работна среда и се реализира в петте предприятия. Създадоха се учебни програми, съобразени с технологиите и оборудването, използвани в организациите – партньори. Проведе се обучение на 5 преподаватели за работа със съвременното оборудване на предприятията партньори.
      Реализирането на проекта доведе до усъвършенстване на началните професионални знания на нашите ученици. Усвоените практически умения в реални работни условия ще улеснят интеграцията и плавното преминаване от училище към работа.
     Проведената анкета сред учениците показа, че за 78% от учениците придобиването на практически опит е основно предимство в обучението по проекта. За 68 % от тях проектът е бил много полезен, а умението за работа в екип е водещо знание, придобито по време на практиката, за 52% от учениците.
   Сътрудничеството между училището и работодателите отговори на изискванията на единния европейски пазар на труда за изграждане на икономика, основана на знанието и утвърди изградените връзки, а това ще позволи мултиплициране на дейностите по проекта.
   „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН”.