петък, 1 август 2014 г.

20 ученици от ПГЕЕ с международен сертификат за професионално обучение


    Учениците от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода", които проведоха производствената си практика в град Волфсберг, Австрия, успешно се прибраха на родна земя.Финансирането бе осигурено по  програма Леонардо да Винчи. Програмата на проекта предвиждаше практика на 20 момчета в предприятия работещи в областта на автомобилната мехатроника – компютърна диагностика, управление и контрол на електронните системи на автомобили и мотоциклети. Програмата е изпълнена в пълен обем. Условията на мобилността съответстваха напълно на договорените. Отлична e оценка на приемащата организация  Fachberufsschule Wolfsberg за поведението и работата на нашите ученици.ПГЕЕ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“, град Кърджали за пореден път приключи успешно проект финансиран от Европейския съюз.
Проект „Сътрудничество между образование и бизнес – път за постигане на качествено професионално обучение“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” е насочен към актуализиране на професионалното образование и обучение в съответствие с изискванията на съвременният трудов пазар и бизнеса.
Основна негова цел е актуализиране на училищните учебни планове на специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и „Компютърна техника и технологии“, разработване и актуализиране на учебни програми за свободно – избираема подготовка по „Възобновяеми източници на енергия“ и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател "Аниди" ЕООД.
В резултат на обучението 93 ученика от 10, 11 и 12 клас получиха основни познания за проектиране и изграждане на фотоволтаични системи за добиване на електрическа енергия от Слънцето. Придобитите знания и квалификация формираха нови практически умения в учениците, потребни на бизнеса. Създадоха предпоставки за личностното и професионалното им развитие, в съответствие с техните интереси и потребности. Всеки ученик получи сертификат за проведеното обучение.
Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност 109 593, 62 лв.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.