вторник, 19 ноември 2013 г.

ПГЕЕ отчита отново успешен проект по програма Леонардо да Винчи

         
           Проект "Съвременни енергийни технологии за по-добър живот" бе насочен към придобиване на практически познания и техники при използване на иновативни енергийни технологии.  Целевата група на проекта бе съставена от 10 ученика,  преминаващи начално професионално обучение в 11 клас на ПГЕЕ в следните направления: „Електротехника и енергетика” и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, от различни етнически групи(българи и турци). Подбора на групата бе осъществен след предварителна културна педагогическа и езикова подготовка на учениците.
    Професионалната реализацията на младите хора във време на криза е голямо предизвикателство. Изисква от тях повече компетенции, гъвкавост и отговорност. Енергийният сектор е сфера, в която се генерират много работни места  както за енергетици-обслуждащи процеса на производство на електроенергия, така и за компютърни специалисти–обслужващи платформите за управление и контрол на производството. Поради тази причина в целевата група  бяха включени ученици, обучаващи се в двете направления. Съгласно директива 2009/28/ЕО за насърчаване производството на екологична енергия, България трябва да достигне 16% дял от използването на енергия от ВЕИ през 2020 година. Въвеждането на съвременните енергийни технологии дава възможност не само да се спаси природата и климата, но и да се помогне на  икономиката. Въвеждането на екологично производство на енергия налага  подготовка на кадри, квалифицирани и мотивирани да се развиват в това направление.
    Конкретните цели на проекта бяха:повишаване на качеството, привлекателността  и социалния статус на професионалното обучение; надграждащо професионално обучение, чрез наблюдение на модерни технологии за производство на енергия от ВЕИ и автоматизирани и роботизирани системи за управление и контрол на това производство в реална работна среда; стимулиране на учениците за обмен на знания, умения и информация и придобиване на професионален опит; запознаване с европейските стандарти за качество; насърчаване  на мобилността и създаване на чувство на европейско гражданство; обогатяване  на езиковите умения за подобряване на междукултурния диалог; повишаване на  знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава;изграждане на гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси; равни възможности за обучение на младите хора от различните етнически групи.
     Бе избран партньор по проекта от Португалия, защото това е една от най-бурно развиващите се страни в сектора. Съвместно с приемащия партньор Globaladamastor бе разработена работна програма, която  се реализира успешно от 07.07.2013г. до 27.07.2013г. в гр.Висеу, Португалия.
    Проекта бе ориентиран към удовлетворяване на нуждите на ползвателите и реализирането му даде възможност за професионално обучение на учениците във високо технологични фирми и запознаването им с европейските стандарти на качество;за допълнително надграждаща професионална подготовка; наблюдение на  екологично енергийно производстство в реална работна среда; обмяна на знания, умения, опит и информация;обогатяване на мирогледа и повишаване на езиковата култура; запознаване с културата, бита, традициите на приемащата страна; конкурентноспособност на трудовия пазар; изграждане на гражданска позиция  по проблемите на Европа за Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси; борба с дискриминацията и даване на равни възможности за обучение на младите хора от различните етнически групи.
Всички предварително поставени цели бяха реализирани. 
    В резултат на проекта учениците придобиха нови професионални знания  за съвременните технологии за производство на енергия от ВЕИ и автоматизирани системи за управление и контрол на това производство в реална работна среда; постигнаха професионално и личностно  развитие; повишиха мотивацията и перспективата си за бъдеща реализация;повишиха  мобилността и придобиха чувство на европейско гражданство; обогатиха езиковите си умения за подобряване на междукултурния диалог; повишиха  знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава; изграждиха гражданска позиция по проблемите на Европа.
 За признаването на придобитите знания и умения по време на подготовката на практиката и  в периода на практиката  на всеки ползвател  бяха издадени сертификати за езикова, културна  и професионална подготовка, а така също  и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, който ще се добави към свидетелството за завършено професионално образование.
  Участието в проекта на ползвателите  се признава за производсвена практика, задължителна  по учебен план за всички специалности

    


Клипът е изработен от Юзкан Сюлейман от 12б клас 

           Този клип отразява посещението на българската група в Португалия. Интервюто с наставничката Клаудия Афонсо е излъчено по местния телевизионен канал.