понеделник, 17 октомври 2011 г.

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” с нов международен проект по програма Коменски


В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” стартира нов значим проект по програмата КОМЕНСКИ, част от програмата „Учене през целия живот”, която е насочена към всички степени на  училищното образование.
Проектът със заглавие „Да се научим да живеем здрави” е част от  дейност „Международни партньорства” и е финансиран от програмата КОМЕНСКИ на стойност от 20000 eвро за период от две години. Партньори на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” са училища от 8 страни:  Австрия, Германия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Полша и Турция. Работният език ще е немският.
Целта на проекта е да се потърси още една възможност училището да бъде среда, която учениците да възприемат като своя желана територия. Чрез увлекателни занимания и дейности, заедно със свои връстници от страните - партньори, те ще достигнат до основните продукти, които са предвидени: Лого на проекта, Зелен клас 2012, Комениус училище.
Темите, които обхващат дейностите по проекта,  провокират по интересен  начин учениците как да съчетават полезното с приятното:  здраве и спорт, здраве и здравословно хранене, здраве и култура, превенция на насилието, правата и задълженията на учениците в държавата,  здраве и природа, здравето и навиците в семейството, здравословни занимания в работата и в свободното време, здраве и интернет.
Кои са ползите за учениците от този проект?  Те са значими,  защото дават много възможности на младежите да се запознаят със свои връстници от различни държави,  с техния начин на живот и навици, кaто общуват по между си  на немски или английски език.  Запознаването с регионалната култура на партньорите,  със здравословния начин за живеене чрез различни сфери(спорт, хранене, свободно време, работа, превенции, зависимости) ще обогати младите хора.  В процеса на изпълнение на дейностите ще се създават чисто човешки контакти, кaто същевременно учениците ще съумеят да прекарат атрактивно свободното си време, ще се учат на fair-play.
За учителите,  които ще  работят заедно с учениците,  има възможност да постигнат нов вид професионален опит,  да се запознаят със специфични методи и системи при решаването на проблеми с техните възпитаници, както и да повишат нивото на езиковите си компетентности.
Всичко това ще допринесе до ползи  и за самото училище, което го превръща в атрактивно за съществуващия образователен пазар.
Не са малки и ползите за града и региона ни, защото очакваният туристически  поток през месец май 2012, когато всичките осем партньорски училища ще посетят Кърджали и ще бъдат гости на ПГЕЕ, ще направят най- добрата реклама за страната ни, за града и региона, за всички нас.

Първа среща - Литва, Октомври 2011

сряда, 21 септември 2011 г.

ОЩЕ ЕДИН УСПЕШЕН ПРОЕКТ ЗА ПГЕЕ

За четвърта поредна година 20 ученици проведоха производствена практика в Испания по проект „Интелегентната енергетика ресурси и технологии” по програма Леонардо да Винчи. Проектът бе насочен към придобиване на практически познания и техники при използване на иновативни енергийни технологии. Потреблението на електроенергия от хората нараства с всяка изминала година. Производството на чиста енергия става основна цел в политиката на Европа. Това налага подготовка на кадри с подходяща квалификация. Испания е  водеща държава в Европа по производство на електроенергия от възобновяеми източници и поради тази причина се спряхме на испански партньор по проекта.Приемащ партньор на нашето училище отново бе ASOCIACIÓN AMIGOS DE EUROPA LEONARDO DA VINCI, организация с която сме изградили добри професионални връзки при дългосрочно сътрудничество.
Основните цели на проекта:
- Подпомагане на учениците в обучението за усвояване и прилагане на нови знания, умения и квалификации в подкрепа на личностното им развитие.
- Повишаване на качеството на професионалното обучение и  пригодността за работа и участие на  европейския пазар на труда.
- Насърчаване  на мобилността и увеличаване привлекателността на професионалното образование.
- Запознаване с европейските стандарти на качество.
- Обогатяване  на езиковите умения за подобряване на междукултурния диалог и откриване на други ценности, убеждения и поведение.
- Повишаване на  знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава.
- Изграждане на гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси.
В резултат на проведената практика учениците придобиха нови знания и умения в подкрепа на професионалното и личностното им развитие; ще повишиха мобилността си и ще изградиха гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси; ще повишиха знанията си за културата, бита, традициите на друга европейска държава;  обогатиха езиковите си умения и създадоха контакти и приятелства за цял живот.

изработен от Борислав Драев 12г клас

събота, 9 април 2011 г.

УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЕЛЕКТРОНИКАТА ОТНОВО С УСПЕШЕН ПРОЕКТЗа втори път десет учители от ПГЕЕ посетиха в немския   град Фритцлар професионално училище Reichspräsident-Friedrich-Ebert.Там ги очакваха с нетърпение като стари приятели и партньори. Визитата бе по проект „Професионалното обучение и възобновяемите източници на енергия – обмен на идеи и опит”. Домакините бяха предвидили разнообразна програма, включваща представяне на професионалното образование в Германия и България; посещение и обсъждане на учебни занятия по професионално обучение в училището във Фритцлар; запознаха се със  съдържанието на учебните планове и програми в Германия, област Хесен, по темата «Възобновяеми енергийни източници».  Българските учители имаха възможност да посетят вятърен парк и соларен парк, ВЕЦ (ЕON Едерзее) и  центъра за професионално обучение във ВЕЦ, производствения сектор за практическо обучение. С интерес разгледаха местното промишлено предприятие «Инвертор» в гр.Касел. Впечатлени от  центъра за професионално обучение в завода и  на производствения сектор за практическо обучение, те участваха в оценката на ученически проекти в областта на възобновяемите източници на енергия.
  В резултат на съвместната работа с колегите от Германия, нашите специалисти усвоиха нови умения и компетенции в използването на европейския опит и иновации в професионалното обучение. За тях бе особено полезно да се запознаят с немския опит в професионалното обучение и възобновяемите източници на енергия.
Училище Reichspräsident-Friedrich-Ebert е професионално училище, в което се обучават ученици по следните специалности: електротехника, металургия, строителство, дървообработване, икономика и администрация, хранене и домакинство, агротехника, машиностроене, вътрешен дизайн, обработване на информация, информационни технологии.В Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule са осъществени проекти по програма “Коменски” във Финландия, Кипър и Чехия. Осъществени са  партньорски отношения под формата на размяна на ученици с Lakeshore College, Кливланд, Уисконсин, САЩ. С Професионална гимназия «Капитан Петко войвода» са партньори за втори път.
Първият проект на тема “Партньорство в обучението” от 2008 година, бе удостоен със сертификат за качесто от Центъра за развитие на човешките ресурси.