петък, 1 август 2014 г.

20 ученици от ПГЕЕ с международен сертификат за професионално обучение


    Учениците от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода", които проведоха производствената си практика в град Волфсберг, Австрия, успешно се прибраха на родна земя.Финансирането бе осигурено по  програма Леонардо да Винчи. Програмата на проекта предвиждаше практика на 20 момчета в предприятия работещи в областта на автомобилната мехатроника – компютърна диагностика, управление и контрол на електронните системи на автомобили и мотоциклети. Програмата е изпълнена в пълен обем. Условията на мобилността съответстваха напълно на договорените. Отлична e оценка на приемащата организация  Fachberufsschule Wolfsberg за поведението и работата на нашите ученици.ПГЕЕ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“, град Кърджали за пореден път приключи успешно проект финансиран от Европейския съюз.
Проект „Сътрудничество между образование и бизнес – път за постигане на качествено професионално обучение“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” е насочен към актуализиране на професионалното образование и обучение в съответствие с изискванията на съвременният трудов пазар и бизнеса.
Основна негова цел е актуализиране на училищните учебни планове на специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и „Компютърна техника и технологии“, разработване и актуализиране на учебни програми за свободно – избираема подготовка по „Възобновяеми източници на енергия“ и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател "Аниди" ЕООД.
В резултат на обучението 93 ученика от 10, 11 и 12 клас получиха основни познания за проектиране и изграждане на фотоволтаични системи за добиване на електрическа енергия от Слънцето. Придобитите знания и квалификация формираха нови практически умения в учениците, потребни на бизнеса. Създадоха предпоставки за личностното и професионалното им развитие, в съответствие с техните интереси и потребности. Всеки ученик получи сертификат за проведеното обучение.
Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност 109 593, 62 лв.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.


понеделник, 3 март 2014 г.

Ученици от ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" ще овладяват компютърната диагностика на автомобили по време на международна практика в АвстрияЗа поредна година ПГЕЕ "Капитан Петко войвода" изпраща ученици на международен стаж по програма „Леонардо да Винчи”. Проектът има за цел осигуряване на по-добри възможности за професионално обучение на учениците и е насочен към допълнително надграждане на професионалната подготовка в областта на автомобилната електроника и компютърна диагностика. С развитието на компютърните технологии и електрониката в управлението на автомобилите е налице остра нужда от квалифицирани технически кадри, познаващи моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили; специалисти, които да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими и да умеят да поддържат основните мехатронни компоненти.
През масец юли 2014 г. 20 ученици от 11 клас ще проведат 3-семична производствена практика в град Волфсберг, Австрия. Приемащ партньор е професионалното училище Fachberufsschule Wolfsberg, известно с високия стандарт на професионално образование. Обучението в училището се базира на принципа на дуалната система. Тази система предполага много тясна връзка между професионалното училище и бизнеса, което е предпоставка за високо качество. Партньорските предприятия на училището са включени в програмата на предстоящата практика във Волфсберг, Австрия. На разположение на обучаемите са модерни работилници, лаборатории и кабинети по пневматично и хидравлично управление на автомобили, учебно-тренировъчни стендове за компютърна диагностика  на автомобили,  системи за цифрово-програмно управление, металообработка и монтаж. Лабораториите са снабдени със съвременна електронно-измервателна апаратура, техника за контрол и управление,  оборудване за компютърна диагностика на автомобили. Обучението е електронно, като се използва техника за обработка на данни EDV-Technik. Учениците имат възможност да се обучават с уреди за диагностика на Bosch и Gutmann и с осцилоскопи на FLUKE - най-новото ниво на професионална техника, използвана както в  Европа, така и при азиатските автомобилни марки.

Практиката в Австрия осигурява възможности за личностени професионален напредък на участниците. Учениците ще се обучават в модерни фирми и ще се запознаят с европейските стандарти на качество. Ще се запознаят с културата, бита, традициите на приемащата страна. На всеки ползвател ще бъдат издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.